เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นายประมวล วรานุศิษฏ์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือประชาสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2562 / 11.08 น.

เปิดหมู่เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือโอทอปนวัติวิถีเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือควนป้อม อำเภอชะอวด

เมื่อวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2562เวลา 18.00 น. นายประมวล วร [...]

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

18 กุมภาพันธ์ 2562 / 11.20 น.

ที่ นศ 0019/ว 1065 ลว 18 กพ 2562 เรื่อง การตรวจสอบเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 (ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการบริหารเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือสารสนเทศทรัพยากรบุคคล)

ที่ นศ 0019/ว 1065 ลว 18 กพ 2562 เรื่อง การตรวจสอบเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 (ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการบริหารเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือสารสนเทศทรัพยากรบุคคล)

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

12 กรกฎาคม 2561 / 15.22 น.

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดยเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ OTOP เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัว (กลุ่ม D)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยวโดยเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ OTOP เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัว (กลุ่ม D)

ลิงค์แเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือเนอร์