เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2564

นายประมวล วรานุศิษฏ์

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกี่ยวกับหน่วยงาน

บริการของเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือประชาสัมพันธ์

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

29 มีนาคม 2562 / 16.52 น.

ที่ นศ 0019/ว 1880 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ/เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ครั้งที่ 15

ที่ นศ 0019/ว 1880 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการ/เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ครั้งที่ 15

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

29 มีนาคม 2562 / 13.58 น.

ที่ นศ 0019/ว 1860 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

ที่ นศ 0019/ว 1860 ลว 29 มีค 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ

28 มีนาคม 2562 / 10.23 น.

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1829 ลว 28 มีค 2562 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1829 ลว 28 มีค 2562 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลิงค์แเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือเนอร์