ผู้บริหาร

Share

นายธีระพงศ์ บรรณราช

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนิรมล เพชรชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประมวล วรานุศิษฏ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายจตุพล ศรีดำ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวนิรมล เพชรชู

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์

-ว่าง-

ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวทิพาลักษณ์ สิทธิสาร

ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศ

วันดี คงคุ้ม

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางชะอ้อน จูเมฆา

ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริม

ณัฐวลัญช์ ทุมทอง

ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)