เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
27 กุมภาพันธ์ 2562 / 10.05 น.
(อ.ทุ่งสง/อ.ชะอวด/อ.เชียรใหญ่) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ0019/ว1231 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

(อ.ทุ่งสง/อ.ชะอวด/อ.เชียรใหญ่) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นศ0019/ว1231 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
25 กุมภาพันธ์ 2562 / 16.50 น.
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1204 ลว 25 กพ 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาสครั้งที่ 1

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1204 ลว 25 กพ 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาสครั้งที่ 1

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
25 กุมภาพันธ์ 2562 / 15.01 น.
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1192 ลว 25 กพ 2562 เรื่อง การจัดเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรอบ 45 ปี

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0019/ว 1192 ลว 25 กพ 2562 เรื่อง การจัดเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรอบ 45 ปี

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
25 กุมภาพันธ์ 2562 / 12.24 น.
ที่ นศ 0019/ว1186 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ นศ 0019/ว1186 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
25 กุมภาพันธ์ 2562 / 11.32 น.
ที่ นศ 0019/ว 1166 ลว 22 กพ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

ที่ นศ 0019/ว 1166 ลว 22 กพ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

เกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาบนมือถือ
21 กุมภาพันธ์ 2562 / 15.29 น.
ที่ นศ 0019/ว 1147 ลว 21 กพ 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ที่ นศ 0019/ว 1147 ลว 21 กพ 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย